Home ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การขอใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

อีเมล พิมพ์ PDF

สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีบ้านเลขที่และหรือมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้ามาแสดง

สถานที่ติดต่อขอใช้ไฟฟ้า ติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าฯทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องแล้วยื่นแบบฟอร์มที่

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า
 3. ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถ้ามีจำนวนดวงโคมเต้ารับและ เครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว
  และ ที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวงโคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และ
  ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบแผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง การไฟฟ้าฯ จัดทำให้ก็ได้
 4. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าอาจจะมอบให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คนและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผู้รับมอบอำนาจ
  ต้องนำหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไปแสดงพร้อมหลักฐาน ตามข้อ 1 ของผู้รับมอบอำนาจเองด้วย

ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า

 1. เมื่อการไฟฟ้าฯ ได้รับคำร้อง และมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ การเดินสายภายในอาคาร
 2. เมื่อการไฟฟ้าฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้วหากการเดินสายหรือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องและ ไม่ปลอดภัย การไฟฟ้าฯ จะให้คำแนะนำ
  เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ทราบ เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
 3. ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ติดตั้งสายภายในอาคารเมื่อติดตั้งสายภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งการไฟฟ้าฯ ทราบอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ต่อไป
 4. เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมที่การไฟฟ้าฯ ที่ท่านขอใช้ไฟฟ้า และโปรดรับใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่เก็บไว้ เป็นหลักฐานต่อไปด้วย
  ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ในการขอใช้ไฟฟ้า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ กำหนดอัตราไว้ตามชนิด
และขนาดของมิเตอร์ที่ขอติดตั้ง โดยสอบถามรายละเอียด ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทุกแห่ง ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมต่อไฟ
 • ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า
 • เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
 • ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังมิเตอร์ (ถ้ามี)

การชำระค่าไฟฟ้าและการตรวจสอบมิเตอร์

 1. การอ่านมิเตอร์ การไฟฟ้าฯจะอ่านหน่วยในมิเตอร์ตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ
 2. การชำระค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าไฟฟ้าเมื่อพนักงานเก็บเงินไปเรียกเก็บจากท่าน ถ้าไม่ได้รับชำระพนักงานเก็บเงิน จะมอบใบเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
  นำเงินไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้าฯ ในเขตที่ท่านอยู่ ถ้าครบกำหนดในใบเตือนแล้วยังมิได้ชำระเงิน การไฟฟ้าฯ จะงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
 3. การตรวจสอบมิเตอร์ตามที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใด ที่สงสัยว่ามิเตอร์คลาดเคลื่อน มีสิทธิที่จะร้องขอให้การไฟฟ้าฯ ทำการทดสอบมิเตอร์ดังกล่าวได้
  โดยการไฟฟ้าฯ จะทดสอบติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
  หรือนำมิเตอร์ไปตรวจสอบที่กองมิเตอร์ และจะถือผลการทดสอบมิเตอร์ที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2.5% ถือว่ามิเตอร์นั้นถูกต้อง การไฟฟ้าฯ
  จะคิดค่าใช้จ่ายในการทดสอบตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ้าผลการทดสอบคลาดเคลื่อนแสดงค่าเกิน 2.5 % การไฟฟ้าฯ
  จะเปลี่ยนมิเตอร์ให้ใหม่ และไม่คิดค่าทดสอบมิเตอร์ กับทั้งจะปรับปรุงเพิ่ม หรือลดหนี้สินส่วนที่คลาดเคลื่อน กับค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป

การย้ายมิเตอร์

ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้แสดงต่อพนักงานไฟฟ้าในท้องที่ที่จะขอย้าย คือ

 • ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
 • ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้าย
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
 • ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป

การเพิ่มขนาดมิเตอร์

ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิม ต้องไปแจ้งการไฟฟ้าฯ เพื่อมาตรวจสอบเพิ่มขนาดมิเตอร์
 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องนำหลักฐานไปแสดงเมื่อจะขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ ดังนี้

 • ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
 • ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้าย
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ

การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

การโอนชื่ออาจมีได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. มีการซื้อขายบ้านที่ติดตั้งการใช้ไฟฟ้านั้น
 2. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดิมถึงแก่ความตาย
 3. อื่น ๆ เช่นการโอนระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าหรือผู้เช่ากับผู้เช่าช่วง เป็นต้น การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าคู่กรณีต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงด้วย คือ
  • บัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน(ยกเว้นการโอนตามข้อ 2 ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัว ของผู้โอน)
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งการใช้ไฟฟ้าของผู้รับโอน
  • สำเนาใบมรณบัตรของผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม(ใช้สำหรับกรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดิมถึงแก่ความตาย)
  • สำเนาสัญญาซื้อขาย(ใช้สำหรับกรณีที่มีการซื้อขายบ้าน)
  • ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้ายของผู้โอน
  • ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
  • หลักฐานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการย้ายมิเตอร์ การเพิ่มขนาดมิเตอร์ และการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าพนักงานการไฟฟ้าฯ
   จะชี้แจงรายละเอียดต่อท่านเมื่อนำหลักฐานไปติดต่อแจ้งความประสงค์

การเลิกใช้ไฟฟ้า

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงเพื่อขอรับเงินค่าประกันการไฟฟ้าคืน

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
 • ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
 • ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้าย ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจจะมอบให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจซี่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน
  และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำหลักฐานตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไปแสดงพร้อมหลักฐาน ตามข้อ 1 ของผู้รับมอบอำนาจเองด้วย

เมื่อท่านนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อการไฟฟ้าฯ ในท้องที่ของท่านและเขียนคำร้องขอเลิกใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ จะตรวจสอบหลักฐานว่าท่านยังเป็นหนี้ค่าไฟฟ้าและภาระผูกพันอื่น ๆ
อยู่อีกหรือไม่แล้วจึงคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ท่าน การปฏิบัติผิดระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฯ จะไม่จ่ายหรืองดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีต่อไปนี้

 • การเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและหรือภายนอก ยังไม่เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
 • ไม่ชำระเงินตามกำหนดในใบเตือน
 • ยินยอมให้ผู้อื่นต่อพ่วงไฟฟ้าไปใช้สถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
 • ละเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือกระทำการใด ๆ ให้การไฟฟ้าฯ ได้รับความเสียหายและไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่การไฟฟ้าฯ ได้เรียกเก็บ
 • กระทำการอันอาจจะทำให้เกิดเหตุขัดข้องหรืออาจเกิดอันตรายหรือการใช้ไฟฟ้าที่รบกวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น
  ในกรณีที่มีการงดจ่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าฯ จะจ่ายไฟฟ้าให้ใหม่ต่อเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระเงินส่วนที่ค้างหรือชำระ
  ค่าเสียหายให้แก่การไฟฟ้าฯ แล้วและต้องชำระค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ ตามอัตราที่การไฟฟ้าฯ กำหนดไว้ การละเมิดการใช้ไฟฟ้า
  เช่น การต่อไฟฟ้าตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่ทำให้มิเตอร์วัดค่าผิด ไปจากที่ใช้ไฟฟ้าจริง ฯลฯ
  จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ข้อหาลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์มีโทษทั้งปรับและจำคุก

การไฟฟ้าฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากไฟฟ้าขัดข้องหรือต้องหยุดจ่ายไฟฟ้าเพราะความจำเป็นหรืองดจ่ายไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น
การแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดปัญหาในเรื่องระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในหรือภายนอกอาคารของท่าน ซี่งท่านไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้
กรุณาติดต่อได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ที่ท่านอยู่ ซี่งจะมีพนักงานช่างของการไฟฟ้าฯ ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง


การอ่านหน่วยมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย และใช้ไฟสม่ำเสมอ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการอ่านหน่วยในมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและใช้ไฟสม่ำเสมอ 2 เดือนครั้งในเดือนที่เว้นการจดหน่วยจะใช้วิธีเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟที่ผ่านมา
2 เดือนหากหน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือนที่เว้นการจดหน่วยสูงหรือต่ำกว่าหน่วยที่ใช้จริง การไฟฟ้าฯ จะปรับปรุงให้ถูกต้องในเดือนถัดไป ซึ่งเป็นเดือนที่ทำการจดหน่วย ตัวอย่าง เช่น

นาย ก. เริ่มต้นใช้ไฟในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 ในเดือนมีนาคม 2537 เลขที่อ่านได้ 0050 เท่ากับ 50 หน่วย ในเดือนเมษายนเลขที่อ่านได้ 0096 หน่วย
หน่วยการใช้ไฟในเดือนมีนาคมเท่ากับ 0096 - 0050 เท่ากับ 46 หน่วย ในเดือน เมษายน การไฟฟ้าฯจะเว้นการจดหน่วย แต่จะคิดค่าไฟฟ้า 48 หน่วย
โดยวิธีนำหน่วยของเดือนกุมภาพันธ์ มารวมกับเดือน มีนาคม และหารด้วย 2 {(50 + 46) / 2 = 48 หน่วย}ในเดือนมิถุนายนทำการจดหน่วยได้ 0191หน่วย
การไฟฟ้าฯ จะคิดค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟ โดยการนำหน่วยของเดือนเมษายนมาหักออกดังนี้ 0191 - 0096 เท่ากับ 95 และหักด้วยหน่วยเฉลี่ย ของเดือนพฤษภาคมอีก 48 หน่วย
ดังนั้นหน่วยเดือนมิถุนายน เท่ากับ 95 - 48 = 47 หน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟสม่ำเสมอจะไม่เกิดผลได้ หรือผลเสียแต่อย่างใด เนื่องจากในเดือนที่จดหน่วย การไฟฟ้าฯ
จะปรับปรุงหน่วยให้ถูกต้อง ดังนั้นหากท่านใช้ไฟเดือนใดมากน้อยกว่าที่ใช้เป็นปกติ เช่นมีการฉายภาพยนตร์หรือจัดงานเลี้ยง หรืองดการปั๊มน้ำ ได้โปรดแจ้งพนักงานเก็บเงินหรือตัวแทนเก็บเงินทราบ
เพื่อการไฟฟ้าฯ จะทำการจดหน่วยการใช้ไฟของท่านให้ถูกต้องในเดือนต่อไป หากท่านสงสัยเกี่ยวกับการจดหน่วย 2 เดือนครั้งโปรดติดต่อสอบถามได้
จากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวแทนเก็บเงิน หรือสำนักงานการไฟฟ้าในท้องถิ่นของท่าน

ข้อควรระวังและข้อเตือนใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเสมอว่า มีบุคคลภายนอกอ้างตนเป็นพนักงานการไฟฟ้าฯ ไปหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้าให้หลงเชื่อว่า
เมื่อให้บุคคลผู้นั้นดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ ขอใช้ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าและรวมทั้งการติดตั้งมิเตอร์โดยขอรับผลประโยชน์ตอบแทนและผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้อง
ไปติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าฯ ในท้องที่ที่ท่านอยู่เลยนั้นขอจงอย่าเชื่อโปรดไปติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าฯ โดยตรง ฉะนั้นถ้าปรากฏว่ามีบุคคลใดแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมารับดำเนินการใด ๆ
โดยขอรับ ผลประโยชน์ตอบแทนแล้วขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาของการไฟฟ้าฯ ในท้องที่ที่ท่านอยู่ทันที จะเป็นพระคุณยิ่ง

การชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องรับใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้าฯ จากผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว เมื่อจะมาติดต่อเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าโปรดนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง

คำเตือน

ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทำการติดต่อกับสถานประกอบธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรับจ้างดัดแปลงหรือแก้ไขมิเตอร์
หรืออุปกรณ์ประกอบให้หน่วยลดลง เพื่อให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยด้วยวิธีต่าง ๆ และดิดค่าจ้างต่อครั้งหรือตลอดไป ในการนี้มีสถานประกอบธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งหลงเชื่อยินยอมจ้างวาน
โดยเข้าใจว่าจะได้รับประโยชน์ จากการกระทำดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า การจ้างวานให้ดัดแปลง หรือแก้ไขมิเตอร์ หรืออุปกรณ์ประกอบ มิได้ก่อประโยชน์ให้กับกิจการของท่านแต่ประการใด
แต่กลับทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับค่าไฟฟ้ามากกว่าที่ควร เพราะนอกจากเสียค่าจ้างวานให้กระทำการแล้วยังต้องชดใช้ค่าละเมิดการใช้ไฟฟ้า หรือค่าเสียหายหรือชำระค่าไฟฟ้า เพิ่มตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกร้อง
จึงขอเรียนเตือนว่า อย่าให้ความร่วมมือกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ทั้งผู้จ้างวานและผู้รับจ้าง เท่ากับเป็นการลักทรัพย์ และทำให้เสียทรัพย์ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
จะต้องถูกดำเนินคดีฟ้องร้องทั้งทางแพ่ง และทางอาญา กับทั้งยังต้องถูกงดจ่ายไฟฟ้า เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน ต่อการประกอบกิจการ ดังนั้นใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใดมาติดต่อรับจ้างดัดแปลง
หรือแก้ไขมิเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบ โปรดแจ้งให้สำนักงานการไฟฟ้าฯ ในท้องที่ของท่าน ทราบทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของทางราชการ และสำหรับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล อ้างตนเป็น
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาติดต่อ ขอให้ท่านตรวจสอบหนังสือนำตัวในการเข้ามาตรวจสอบมิเตอร์หรือ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐและจดเลขที่ บัตรชื่อ-สกุลไว้ ก่อนที่จะให้เข้าทำการตรวจสอบมิเตอร์เพื่อป้องกันการ กล่าวอ้าง

 
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2493488

RSS