Home บริการทวงหนี้ตามกฏหมาย
รับทวงหนี้รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ค้างชำระ รับเจรจาประนอมหนี้และต่อรองการชำระหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีแพ่ง เช่น ลูกหนี้ผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ ลูกหนี้ปิดกิจการ ลูกหนี้ล้มละลาย หรือ

ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ทำให้ท่านดำเนินคดีกับลูกหนี้ ได้  รวมทั้งรับติดตามหนี้ประเภทเอกสารหมดอายุความแล้ว เช่น เช็คที่ขาดอายุความฟ้องร้อง คดีที่ขาดอายุความ เป็นต้น รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีอาญาเช่น คดีเช็คเด้ง คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีบุกรุก สัญญาเงินกู้ที่ใช้เช็คชำระหนี้ การจับตัวลูกหนี้ตามหมายจับ รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีทั่วไป เช่น รับติดตามและตรวจสอบในกรณีที่บุคคลอื่นได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้า


ของท่าน  รวมทั้งตรวจสอบความสามารถหรือสถานะของบุคคล  โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินและทนายความมืออาชีพ
หากท่านมีปัญหาเหล่านี้1.)ลูกหนี้กู้เงินจากท่าน พอถึงกำหนดไม่คืน (แบบว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย หรือหนีไปเลย)


2.)ลูกค้าซื้อสินค้าจากท่านแล้วไม่จ่ายเงินค่าสินค้าให้ท่านตามเวลาที่กำหนด หรือท่านซื้อสินค้าจากลูกค้าแล้วเขาไม่ยอมส่งสินค้าให้ท่านตามเวลาที่กำหนด


3.)ลูกค้าจ้างให้ท่านทำงาน เช่น จ้างเขียนแบบ,จ้างสร้างบ้าน,จ้างทำของอื่นๆ แต่พอท่านทำงานเสร็จเขาไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้ท่าน


4.)ท่านได้วางเงินจองหรือ มัดจำ บ้าน,คอนโด ฯลฯ พอถึงกำหนดโครงการหรือเจ้าของไม่ยอมโอนให้ท่าน หรือผิดสัญญาไม่ยอมคืนเงินให้แก่ท่าน


5.)ลูกหนี้ของท่านได้สั่งจ่ายเช็คให้ท่าน พอถึงกำหนดเช็คเด้ง ท่านทวงถามแล้วก็ยังไม่จ่าย


6.)นายจ้างเลิกจ้างท่าน แต่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ท่านตามกฎหมายแรงงาน


7.)ลูกจ้างของท่านยักยอกเงิน,ฉ้อโกง,ลักทรัพย์ ฯลฯ หรือทำละเมิดต่อท่าน แล้วหนีติดตามทรัพย์สินคืนไม่ได้


8.)สำหรับเจ้าของโครงการ นิติบุคคล (บ้านเดี่ยว,คอนโด,ทาวน์เฮ้านส์ ฯลฯ) หากลูกบ้านของท่านไม่ชำระค่าส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ท่านทวงเท่าไรก็ไม่จ่าย


9.)ลูกค้าจ้างให้ท่านโฆษณาสินค้า,บริการ (ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ,โทรศัพท์,สื่อสิ่งพิมพ์,อินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ)แต่พอถึงกำหนดจ่ายค่าโฆษณาแล้วเขา ไม่ยอมจ่ายเงินให้ท่าน


10.)เมื่อท่านร่วมลงทุนกับหุ้นส่วน พอธุรกิจมีกำไรหุ้นส่วนกลับไม่ยอมแบ่งกำไรให้ท่าน หรือปิดกิจการหนี


11.)ลูกหนี้ของท่านทำหนังสือรับสภาพหนี้ว่าจะชำระหนี้ให้ท่าน หรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลว่าจะชำระหนี้ให้ท่าน หรือท่านได้ฟ้องลูกหนี้ของท่านต่อศาล และศาลมีคำพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ก็ยังไม่ชำระเงินให้ท่าน


12.)กรณีท่านเป็นนายหน้าขายทรัพย์สินให้เจ้าของทรัพย์ พอขายได้เจ้าของทรัพย์กลับไม่จ่ายเงินค่านายหน้าให้แก่ท่าน


13.)ท่านเช่าบ้าน,คอนโด,โกดัง หรือสถานที่อื่นๆ ในขณะเช่าได้วางเงินค่าประกันความเสียหาย เมื่อครบกำหนดเวลาเช่าหรือสัญญาเช่าสิ้นสุดก่อนเวลาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ผู้ให้เช่าไม่คืนเงินประกันความเสียหายให้ท่าน


14.)ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า ถูกคนอื่นละเมิดโดยการปลอมและเลียน นำไปใช้ ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ทำให้ท่านได้รับความเสียหาย


15.)หนี้สินอื่นๆ ที่ท่านมี หรืออยากให้เราจัดการให้


*****ปัญหา เหล่านี้ของท่านให้เป็นหน้าที่ของ ทนายสงคราม สุขแทนโดยทีมงานทางด้านติดตามเร่งรัดหนี้สินและทางด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์การทำ งานมากกว่า 10 ปี พร้อมติดตามเร่งรัดหนี้สินให้แก่ท่านจนถึงที่สุด

ค่ารับงานในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน มีดังนี้1.)ทางเราจะเรียกเก็บค่าดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สินในการรับงาน คือ เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สิน (รวมค่าตรวจสอบรูปพรรณสัณฐาน,ค่ารับรองทะเบียนราษฎรลูกหนี้,ค่าคัดหนังสือ รับรองนิติบุคคลลูกหนี้,หนังสือบอกกล่าวทวงถามลูกหนี้โดยทนายความ)  โดยเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว จนกว่าท่านจะได้รับ

ชำระหนี้ครบตามมูลหนี้ที่ให้ติดตาม (ไม่จำกัดยอดหนี้) อัตราค่ารับงาน ตามจำนวนทุนทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเป็นรายกรณี ขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป)


2.)เงื่อนไขการดำเนินงาน มีดังนี้


2.1)ทางเรา จะเรียกเก็บค่ารับงาน ก่อนเริ่มงาน


2.2)ก่อนเริ่มงานทางเรา จะทำ หนังสือสัญญาจ้างติดตามเร่งรัดหนี้สินให้ท่าน


2.3)ให้ท่านหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทำการมอบอำนาจให้ทางทนาย ดำเนินการติดตามหนี้ของลูกหนี้ท่านโดยการทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย


3.)เมื่อทางเรา ติดตามเร่งรัดหนี้สินให้ท่านและลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้ แก่ท่านแล้ว ท่านต้องชำระค่าจ้างให้แก่ทางเรา เพิ่มอีก ดังนี้


3.1 ยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระ ไม่เกิน 500,000 บาท/ราย จ่ายให้ทางเรา ในอัตรา ร้อยละ 25 ของจำนวนหนี้ที่เรียกเก็บได้


3.2 ยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระ เกินกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ราย จ่ายให้ทางเรา ในอัตรา ร้อยละ 20 ของจำนวนหนี้ที่เรียกเก็บได้


3.3 ยอดเงินที่ลูกหนี้ชำระ เกินกว่า 1,000,000 บาท/รายขึ้นไป จ่ายให้ทางเรา ในอัตรา ร้อยละ 15 ของจำนวนหนี้เรียกเก็บได้


ค่าจ้างในการติดตามหนี้ที่ท่านต้องจ่ายให้ทางเราโดยท่านต้องจ่ายเมื่อท่านได้รับชำระหนี้เป็นเงินสด หรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ได้รับชำระจากลูกหนี้เรียบร้อยแล้วเท่า นั้น


4.)มีระยะเวลาติดตามเร่งรัดหนี้สินดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่รับงาน หากติดตามไม่ได้ทางเรา จะแจ้งท่าน เพื่อเข้าสู่การดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป


5.)ในการทำงานแต่ละครั้ง ทางเรา จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


หมายเหตุ หากท่านประสงค์จะให้ทนายความเดินทางไปพบ ณ ที่ทำการของท่าน หรือที่อื่นใดตามที่ท่านกำหนดทางเรา คิดค่าเดินทาง จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามอัตราที่ทางเรา กำหนด


Mail  : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (สำหรับส่งรายละเอียดคดี )


Tel.  :       083-792-5426


website : www.becomz.com


open 10.30 - 23.30 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ป้ายโฆษณา

รับติดตั้งจานดาวเที่ยม กล้องวงจรปิด

เนื้อโคขุนโพนยางคำ

Login Form


Polls

ปกติใช้คอมพิวเตอร์ for ?
 

Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Counter

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2493504